Skontaktuj się z nami
61 641 73 64
(opłata za połączenie wg. taryfy operatora)

Wyniki finansowe Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. za pierwszy kwartał 2014 roku

19/05/14

Za pierwszy kwartał 2014 roku przychody ze sprzedaży Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. wyniosły 532,1 mln zł, a więc są niższe o 3,1 proc r/r. Natomiast zysk netto za pierwszy kwartał 2014 roku wynosi 41,5 mln zł, czyli o 15,5 mln zł więcej r/r. Wpływ na to miały zwiększony zysk z działalności operacyjnej oraz wykorzystywanie ulgi w podatku dochodowym, należnej za zrealizowanie inwestycji w Specjalnej Strefie Ekonomicznej.


Rynek opon w Polsce i w Europie zaczął powoli rosnąć, jednakże w pierwszym kwartale obniżyliśmy ceny naszych produktów, aby utrzymać konkurencyjną pozycję. Stąd przychody ze sprzedaży są nieznacznie niższe, ale dzięki konsekwentnej strategii, zwiększyliśmy w pierwszym kwartale 2014 roku zysk z działalności operacyjnej, który wpłynął na wyższy zysk netto w tym okresie” – powiedział Jacek Pryczek, Prezes Zarządu Firmy Oponiarskiej Dębica S.A.


Sprzedaż Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. do podmiotów powiązanych wygenerowała przychody w kwocie 455.0 mln zł, tj. o 28,6 mln zł niższe r/r, ze względu na niższą sprzedaż półfabrykatów oraz zastosowaną obniżkę cen opon. Sprzedaż do podmiotów z Grupy Goodyear za pierwszy kwartał 2014 roku stanowiła 85,5 proc. sprzedaży ogółem, wobec 88,1 proc. w analogicznym okresie 2013 roku. Przychody ze sprzedaży do podmiotów niepowiązanych wyniosły 77,1 mln zł i wzrosły o 11,5 mln zł dzięki zwiększonemu wolumenowi sprzedanych opon letnich i korzystniejszej strukturze sprzedaży.


Zysk z działalności operacyjnej za pierwszy kwartał 2014 roku wynosi 43,7 mln zł, tj. o 35,3 proc. więcej r/r., głównie dzięki oszczędnościom w kosztach produkcji. Przeciętne jednostkowe koszty produkcji zostały obniżone w pierwszym kwartale 2014 roku o 9,3 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Zwiększenie zysku z działalności operacyjnej oraz pozytywny wpływ inwestycji w Specjalnej Strefie Ekonomicznej na wysokość podatku dochodowego sprawił, że Spółka uzyskała po pierwszym kwartale 2014 roku wyższy zysk netto o 59,5% r/r.


Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu wyniosły 28,1 mln zł, tj. o 6,6 mln zł więcej niż w pierwszym kwartale 2013 roku.


Wynik na pozostałej działalności operacyjnej wyniósł minus 3,5 mln zł i jest niższy o 3,2 mln zł niż w pierwszym kwartale 2013 roku, głównie z powodu utworzonej rezerwy na koszty restrukturyzacji w wysokości 1,9 mln zł. Koszty złych długów są wyższe o 1,4 mln zł r/r. Inne pozostałe koszty operacyjne są niższe o 0,1 mln zł.


Działalność finansowa za pierwszy kwartał 2014 roku wygenerowała stratę 2,2 mln zł w porównaniu do 0,1 mln zł zysku w analogicznym okresie 2013 roku. Różnice kursowe wygenerowały koszt 1,8 mln zł, wobec przychodu 0,2 mln zł r/r. Koszty dyskonta weksli wyniosły 0,8 mln zł, czyli o 0,2 mln mniej r/r, koszty pozostałych odsetek wyniosły 0,1 mln zł. Z odsetek od wolnych środków pieniężnych uzyskano przychód 0,5 mln zł, tj. o 0,5 mln zł niższy r/r.


Zysk brutto przed opodatkowaniem za pierwszy kwartał 2014 roku wyniósł 41,6 mln zł, czyli o 28,2 proc. więcej r/r.


Zgodnie z posiadanym zezwoleniem na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec (nr 134/ARP/2008 z 27 lutego 2008 r.), Spółka ma prawo do korzystania z ulgi w podatku dochodowym do wysokości 40,23 proc. zdyskontowanej kwoty nakładów inwestycyjnych poniesionych na realizację inwestycji na terenie SSE. Spółka wypełniła warunki zezwolenia w grudniu 2012 roku i począwszy od roku 2013 jest uprawniona do korzystania z ulgi w podatku dochodowym od osób prawnych. Zezwolenie zostało udzielone do roku 2017. Kwota należnej ulgi podatkowej na 31 marca 2014 roku wynosiła 101,0 mln zł w wartości nominalnej oraz 71,6 mln zł w wartości zdyskontowanej. Spółka przyjęła założenie, że w terminie obowiązywania zezwolenia zrealizowane zostaną wszystkie krótkoterminowe różnice przejściowe, a także długoterminowe różnice przejściowe planowane do realizacji w okresie obowiązywania zezwolenia.


Na koniec marca 2014 roku rzeczowe aktywa trwałe wyniosły 847,8 mln zł i spadły o 3,7 mln zł w ciągu pierwszego kwartału, w związku z naliczaną amortyzacją. Nakłady inwestycyjne wyniosły 17,9 mln zł, a amortyzacja istniejącego majątku trwałego 20,6 mln zł. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wyniosły 1,7 mln zł i pozostały na poziomie porównywalnym do stanu na 31 grudnia 2013 roku. Aktywa obrotowe wyniosły 700,9 mln zł i wzrosły w ciągu pierwszego kwartału 2014 roku o 124,8 mln zł.


Należności krótkoterminowe wyniosły 437,2 mln zł i wzrosły o 99,8 mln zł, w tym o 104,1 mln zł od jednostek powiązanych. Zapasy wzrosły o 4,7 mln zł do poziomu 113,1 mln zł. Krótkoterminowe aktywa finansowe wyniosły 146,8 mln zł i wzrosły w ciągu kwartału o 17,2 mln zł. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne zmniejszyły się o 2,2 mln zł, natomiast o 19,4 mln zł wzrósł stan weksli otrzymanych od klientów za sprzedane opony. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe wzrosły o 3,2 mln zł, w tym o 2,8 mln zł z tytułu funduszu socjalnego.


Aktywa Spółki na 31 marca 2014 roku wyniosły 1 550,6 mln zł i wzrosły w ciągu pierwszego kwartału o 121,1 mln zł.


31 marca 2014 roku zobowiązania i rezerwy na zobowiązania wyniosły 573,9 mln zł i w ciągu kwartału wzrosły o 79,6 mln zł. Rezerwy na zobowiązania wzrosły o 5,6 mln zł, w tym z tytułu świadczeń pracowniczych o 4,9 mln zł. Rezerwa z tytułu podatku odroczonego pozostała na poziomie z końca 2013 roku.


Krótkoterminowe zobowiązania wobec jednostek powiązanych wzrosły o 24,3 mln zł. Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek wzrosły o 46,1 mln zł, w tym z tytułu zakupów surowców i usług o 23,6 mln zł oraz podatków o 13,8 mln zł. Zobowiązania długoterminowe zostały obniżone o 0,1 mln zł. Fundusz socjalny zwiększył się o 3,7 mln zł.


Na koniec marca 2014 roku kapitał własny Spółki wynosił 976,6 mln zł i zwiększył się w ciągu pierwszego kwartału o zysk netto w kwocie 41,5 mln zł.


Za pierwszy kwartał 2014 roku działalność operacyjna wygenerowała dodatnie przepływy pieniężne w wysokości 30,0 mln zł. Zysk netto i amortyzacja wygenerowały 62,1 mln zł dodatnich przepływów, wzrost kapitału pracującego 35,0 mln zł ujemnych przepływów, zmiana rezerw i rozliczeń międzyokresowych kosztów 2,5 mln zł dodatnich przepływów oraz pozostałe tytuły 0,4 mln zł dodatnich przepływów pieniężnych. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej wyniosły minus 31,8 mln zł. Działalność finansowa wygenerowała ujemne przepływy pieniężne w wysokości 0,6 mln zł. Zapłata odsetek wyniosła 0,1 mln zł, a spłata rat leasingowych 0,5 mln zł. Przepływy pieniężne netto za pierwszy kwartał 2014 roku wyniosły minus 2,4 mln zł. Stan środków pieniężnych zmniejszył się w ciągu pierwszego kwartału 2014 roku o 2,4 mln zł, z 124,8 mln zł na koniec grudnia 2013 roku do 122,4 mln zł na koniec marca 2014 roku.


Źródło: debica.com
Continental wzmacnia najlepsze silniki na rynku 23/02/16 Continental wzmacnia najlepsze silniki na rynku
Inteligentne szyby samochodowe od Continental 23/02/16 Inteligentne szyby samochodowe od Continental
Automatyczne prowadzenie od 2025 roku? 23/02/16 Automatyczne prowadzenie od 2025 roku?
Samochodowe centrum rozrywki Continental 23/02/16 Samochodowe centrum rozrywki Continental
Opony ciężarowe Goodyear gotowe na Dakar 2016 08/02/16 Opony ciężarowe Goodyear gotowe na Dakar 2016
Goodyear i Dunlop zapewniają zimową przyczepność nowemu BMW serii 7 08/02/16 Goodyear i Dunlop zapewniają zimową przyczepność nowemu BMW serii 7
II edycja kampanii Złote Zasady Michelin 05/02/16 II edycja kampanii Złote Zasady Michelin
Goodyear i Juventus działają razem na rzecz bezpieczeństwa zawodników i kierowców 05/02/16 Goodyear i Juventus działają razem na rzecz bezpieczeństwa zawodników i kierowców
Oponytanio.pl: Prosty i praktyczny przewodnik po oponach zimowy 01/02/16 Oponytanio.pl: Prosty i praktyczny przewodnik po oponach zimowy
Otwórz auto smartfonem dzięki Continental 18/01/16 Otwórz auto smartfonem dzięki Continental
Dębica ponownie wśród Najcenniejszych Polskich Marek 18/01/16 Dębica ponownie wśród Najcenniejszych Polskich Marek
Wyniki finansowe Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. 18/01/16 Wyniki finansowe Firmy Oponiarskiej Dębica S.A.
Goodyear i Dębica świętują 20. rocznicę 18/01/16 Goodyear i Dębica świętują 20. rocznicę
Hamowanie złych nawyków 22/12/15 Hamowanie złych nawyków
Continental partnerem kampanii NCAP „Stop wypadkom” 22/12/15 Continental partnerem kampanii NCAP „Stop wypadkom”
Stereotypy za kółkiem – jak Cię widzą, tak oceniają! 22/12/15 Stereotypy za kółkiem – jak Cię widzą
Nowa opona rolnicza Michelin – wszechstronność i wytrzymałość 17/12/15 Nowa opona rolnicza Michelin – wszechstronność i wytrzymałość
Continental wyznacza przyszłość motoryzacji 02/11/15 Continental wyznacza przyszłość motoryzacji
Opony Continental polecane na zimę 02/11/15 Opony Continental polecane na zimę
Rusza druga edycja akcji Zimoaktywni! 02/11/15 Rusza druga edycja akcji Zimoaktywni!
Michelin i Harley-Davidson zacieśniają współpracę 06/10/15 Michelin i Harley-Davidson zacieśniają współpracę
Continental na 15. targach Inter Cars 06/10/15 Continental na 15. targach Inter Cars
Bridgestone rozszerza współpracę z Daimlerem 31/08/15 Bridgestone rozszerza współpracę z Daimlerem
O 20% krótsza droga hamowania w 15 lat 31/08/15 O 20% krótsza droga hamowania w 15 lat
Continental otrzymuje kolejną nagrodę za innowacyjność! 31/08/15 Continental otrzymuje kolejną nagrodę za innowacyjność!
Bridgestone i instruktorzy Speed-Day radzą jak bezpiecznie jeździć jednośladami 31/08/15 Bridgestone i instruktorzy Speed-Day radzą jak bezpiecznie jeździć jednośladami
Continental w Tour de France 2015 31/08/15 Continental w Tour de France 2015
Jeep Renegade i Goodyear wyruszają na podbój świata 31/05/15 Jeep Renegade i Goodyear wyruszają na podbój świata
Opony Continental na pierwszym wyposażeniu Skody Superb 31/05/15 Opony Continental na pierwszym wyposażeniu Skody Superb
Konkurs Goodyear 31/05/15 Konkurs Goodyear'a
Kolejne podium RMF 4RACING Team i Goodyeara 19/05/15 Kolejne podium RMF 4RACING Team i Goodyeara
Goodyear wprowadza opony zawierające krzemionkę nowej generacji 19/05/15 Goodyear wprowadza opony zawierające krzemionkę nowej generacji
Rusza konkurs młodych zespołów "Dobre dźwięki" 19/05/15 Rusza konkurs młodych zespołów "Dobre dźwięki"
Wyniki finansowe Firmy Oponiarskiej Dębica SA za I kwartał 2015 roku 19/05/15 Wyniki finansowe Firmy Oponiarskiej Dębica SA za I kwartał 2015 roku
Gdzie czujemy się najlepiej? Nie w egzotycznych krajach, ale tam, gdzie jest rodzina 05/05/15 Gdzie czujemy się najlepiej? Nie w egzotycznych krajach
Zmarł François Michelin 05/05/15 Zmarł François Michelin
Ciężarówki będą ponownie rywalizować na Goodyearach 24/04/15 Ciężarówki będą ponownie rywalizować na Goodyearach
Continental wspiera VI piłkarskie Mistrzostwa Polski 24/04/15 Continental wspiera VI piłkarskie Mistrzostwa Polski
FIAT 500X z dwoma modelami opon Goodyear 21/04/15 FIAT 500X z dwoma modelami opon Goodyear
Ekologiczna uprawa opon Continental 31/03/15 Ekologiczna uprawa opon Continental
Opona Bridgestone Turanza T001 wyróżniona przez ADAC i Auto Moto 31/03/15 Opona Bridgestone Turanza T001 wyróżniona przez ADAC i Auto Moto
Bridgestone BattleCross X20 31/03/15 Bridgestone BattleCross X20
Dębica i Goodyear oszczędzają wodę 27/03/15 Dębica i Goodyear oszczędzają wodę
Nowa Dębica Presto UHP 27/03/15 Nowa Dębica Presto UHP
Dębica finansuje kolejne semestry Politechniki Dziecięcej w Dębicy 27/03/15 Dębica finansuje kolejne semestry Politechniki Dziecięcej w Dębicy
Nowa inwestycja Michelin w Olsztynie 23/03/15 Nowa inwestycja Michelin w Olsztynie
MICHELIN CrossClimate - opona letnia z homologacją zimową 23/03/15 MICHELIN CrossClimate - opona letnia z homologacją zimową
Ukazał się Czerwony Przewodnik Michelin „Main Cities of Europe 2015” 23/03/15 Ukazał się Czerwony Przewodnik Michelin „Main Cities of Europe 2015”
ContiPremiumContact 5 zwycięzcą testów opon letnich 10/03/15 ContiPremiumContact 5 zwycięzcą testów opon letnich
Continental otrzymał tytuł Superbrands 10/03/15 Continental otrzymał tytuł Superbrands
Bridgestone podczas 85 Międzynarodowego Salonu Samochodowego w Genewie 02/03/15 Bridgestone podczas 85 Międzynarodowego Salonu Samochodowego w Genewie
Kolejny rekordowy sezon Bridgestone w MotoGP 02/03/15 Kolejny rekordowy sezon Bridgestone w MotoGP
Opony Bridgestone VT-TRACTOR klasy premium 02/03/15 Opony Bridgestone VT-TRACTOR klasy premium
PIRELLI: TRZECIA SESJA TESTOWA PRZED SEZONEM 02/03/15 PIRELLI: TRZECIA SESJA TESTOWA PRZED SEZONEM
Michelin nagrodzony za innowacyjną technologię 24/02/15 Michelin nagrodzony za innowacyjną technologię
Grupa Michelin publikuje wyniki za 2014 rok 24/02/15 Grupa Michelin publikuje wyniki za 2014 rok
85 lat Goodyeara w Polsce: Goodyear wciąż zaskakuje 12/02/15 85 lat Goodyeara w Polsce: Goodyear wciąż zaskakuje
Goodyear ponownie w czołówce najlepszych europejskich i polskich pracodawców 12/02/15 Goodyear ponownie w czołówce najlepszych europejskich i polskich pracodawców
Goodyear głównym dostawcą opon dla HOYER 12/02/15 Goodyear głównym dostawcą opon dla HOYER
Bridgestone wprowadza CAIS - nową technologię oceny zużycia opon 12/02/15 Bridgestone wprowadza CAIS - nową technologię oceny zużycia opon
Detroit – North American International Auto Show 2015 10/02/15 Detroit – North American International Auto Show 2015
MICHELIN Radial NZG Technology 10/02/15 MICHELIN Radial NZG Technology
Klasa AA w 8 rozmiarach opon Goodyear 21/01/15 Klasa AA w 8 rozmiarach opon Goodyear
Dębica wspiera projekt Złoty Krążek 21/01/15 Dębica wspiera projekt Złoty Krążek
WYSTAWA FOTOGRAFII “FORM AND DESIRE THE CAL – PIRELLI COLLECTION” 09/01/15 WYSTAWA FOTOGRAFII “FORM AND DESIRE THE CAL – PIRELLI COLLECTION”
Goodyear nagrodzony za innowacje 05/01/15 Goodyear nagrodzony za innowacje
Bridgestone otwiera kolejny rozdział współpracy z Mercedesem 29/12/14 Bridgestone otwiera kolejny rozdział współpracy z Mercedesem
Badanie Goodyera - rodzice nie są dla dzieci wzorem bezpiecznego kierowcy 29/12/14 Badanie Goodyera - rodzice nie są dla dzieci wzorem bezpiecznego kierowcy
Floty wybierają Goodyear FleetFirst 17/12/14 Floty wybierają Goodyear FleetFirst
Goodyear Dunlop otwiera centrum badawcze na kole podbiegunowym 17/12/14 Goodyear Dunlop otwiera centrum badawcze na kole podbiegunowym
Bridgestone z tytułem Superbrands 2014/2015 01/12/14 Bridgestone z tytułem Superbrands 2014/2015
Gdzie rodzą się innowacje Goodyear? 01/12/14 Gdzie rodzą się innowacje Goodyear?
TIP Trailer Services i Goodyear dalej razem 26/11/14 TIP Trailer Services i Goodyear dalej razem
Raport finansowy spółki Dębica S.A. 19/11/14 Raport finansowy spółki Dębica S.A.
Goodyear RT-5D jako pierwsze wyposażenie maszyn Volvo 19/11/14 Goodyear RT-5D jako pierwsze wyposażenie maszyn Volvo
Dębica dla Politechniki Dziecięcej 04/11/14 Dębica dla Politechniki Dziecięcej
Dębica dla Małych Europejczyków 04/11/14 Dębica dla Małych Europejczyków
Bridgestone sponsoruje więcej imprez podczas Audi FIS Ski World Cup 04/11/14 Bridgestone sponsoruje więcej imprez podczas Audi FIS Ski World Cup
Continental laureatem Automotive News PACE 04/11/14 Continental laureatem Automotive News PACE
Continental WinterContactTM TS 850 P – nowa opona zimowa Continental 23/10/14 Continental WinterContactTM TS 850 P – nowa opona zimowa Continental
Bezpośredni TPMS od Continentala 23/10/14 Bezpośredni TPMS od Continentala
Mercedes zdobywa mistrzowski tytuł wśród konstruktorów na oponach Pirelli 21/10/14 Mercedes zdobywa mistrzowski tytuł wśród konstruktorów na oponach Pirelli
Dębica wspiera przyszłych gimnazjalistów i maturzystów 21/10/14 Dębica wspiera przyszłych gimnazjalistów i maturzystów
Nagroda BMW Innovation Supplier dla Bridgestone 21/10/14 Nagroda BMW Innovation Supplier dla Bridgestone
Elektronicznie sterowane układy hamulcowe Continental świętują 30. urodziny 15/10/14 Elektronicznie sterowane układy hamulcowe Continental świętują 30. urodziny
Rekord świata w Berlińskim Maratonie z udziałem Continental 15/10/14 Rekord świata w Berlińskim Maratonie z udziałem Continental
Nowatorskie opony Michelin na wszystkie zimowe nawierzchnie 06/10/14 Nowatorskie opony Michelin na wszystkie zimowe nawierzchnie
Goodyear wprowadza dziewiątą generację opony zimowej UltraGrip 30/09/14 Goodyear wprowadza dziewiątą generację opony zimowej UltraGrip
Goodyear produkuje bieżniki do opon z odpadów ryżowych 29/09/14 Goodyear produkuje bieżniki do opon z odpadów ryżowych
Bridgestone prezentuje swoją ofertę na Międzynarodowych Targach Pojazdów Użytkowych 29/09/14 Bridgestone prezentuje swoją ofertę na Międzynarodowych Targach Pojazdów Użytkowych
10/09/14
GOODFEST 2014 - podsumowanie 03/09/14 GOODFEST 2014 - podsumowanie
Raport finansowy Firmy Oponiarskiej Debica SA za pierwsze półrocze 2014 roku 03/09/14 Raport finansowy Firmy Oponiarskiej Debica SA za pierwsze półrocze 2014 roku
Daniel Ricciardo odnosi zwycięstwo drugi raz z rzędu 01/09/14 Daniel Ricciardo odnosi zwycięstwo drugi raz z rzędu
BMW i8 na oponach Bridgestone 01/09/14 BMW i8 na oponach Bridgestone
Continental zaprosił dzieci z domu dziecka na mecz Bundesligi 01/09/14 Continental zaprosił dzieci z domu dziecka na mecz Bundesligi
Zapowiedź GOODFEST 2014 22/08/14 Zapowiedź GOODFEST 2014
85 lat Goodyeara w Polsce: Symbole Goodyeara 13/08/14 85 lat Goodyeara w Polsce: Symbole Goodyeara
Continental prezentuje nowy wyświetlacz HUD 13/08/14 Continental prezentuje nowy wyświetlacz HUD
08/08/14
MAN będzie jeździł na oponach Goodyeara KMAX i FUELMAX 06/08/14 MAN będzie jeździł na oponach Goodyeara KMAX i FUELMAX
U młodych kierowców należy kształtować odpowiedzialną postawę za kółkiem 31/07/14 U młodych kierowców należy kształtować odpowiedzialną postawę za kółkiem
Polska srebrnym medalistą w turnieju Continentala 31/07/14 Polska srebrnym medalistą w turnieju Continentala
85 lat Goodyeara w Polsce 22/07/14 85 lat Goodyeara w Polsce
Goodyear rozszerza asortyment TreadMax linii opon KMAX i FUELMAX 22/07/14 Goodyear rozszerza asortyment TreadMax linii opon KMAX i FUELMAX
Goodyear TruckForce udziela pomocy drogowej w około 2 godziny 14/07/14 Goodyear TruckForce udziela pomocy drogowej w około 2 godziny
Dębica liderem rankingu "Złotej Setki Podkarpacia" 14/07/14 Dębica liderem rankingu "Złotej Setki Podkarpacia"
Volvo stawia na opony Michelin 11/07/14 Volvo stawia na opony Michelin
Pirelli Scorpion w Rajdowych Mistrzostwach Świata w Polsce 27/06/14 Pirelli Scorpion w Rajdowych Mistrzostwach Świata w Polsce
Bridgestone Oficjalnym Partnerem Igrzysk Olimpijskich 24/06/14 Bridgestone Oficjalnym Partnerem Igrzysk Olimpijskich
FUELMAX S i FUELMAX D liderami testu oporów toczenia TÜV SÜD 18/06/14 FUELMAX S i FUELMAX D liderami testu oporów toczenia TÜV SÜD
Dunlop Sport Maxx Race do ekskluzywnego Mercedesa AMG 18/06/14 Dunlop Sport Maxx Race do ekskluzywnego Mercedesa AMG
Michelin oficjalnym dostawcą opon do wyścigów MotoGP 12/06/14 Michelin oficjalnym dostawcą opon do wyścigów MotoGP
Ostatnie przygotowania przed 24-godzinną rywalizacją 12/06/14 Ostatnie przygotowania przed 24-godzinną rywalizacją
PIRELLI PODAJE MIESZANKI OGUMIENIA NA WYŚCIGI Z GRAND PRIX WĘGIER WŁĄCZNIE 10/06/14 PIRELLI PODAJE MIESZANKI OGUMIENIA NA WYŚCIGI Z GRAND PRIX WĘGIER WŁĄCZNIE
Zmiany w Zarządzie oraz Radzie Nadzorczej Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. 10/06/14 Zmiany w Zarządzie oraz Radzie Nadzorczej Firmy Oponiarskiej Dębica S.A.
TYLKO JEDEN PIT STOP ZWYCIĘSKĄ STRATEGIĄ W MONAKO 27/05/14 TYLKO JEDEN PIT STOP ZWYCIĘSKĄ STRATEGIĄ W MONAKO
ZMIENNE WARUNKI PODCZAS TRENINGÓW W MONAKO 23/05/14 ZMIENNE WARUNKI PODCZAS TRENINGÓW W MONAKO
DONNINGTON PARK ŚWIADKIEM WPROWADZENIA NOWEJ OPONY PIRELLI 23/05/14 DONNINGTON PARK ŚWIADKIEM WPROWADZENIA NOWEJ OPONY PIRELLI
SUPERMIĘKKIE OPONY P ZERO „CZERWONE” ZALICZAJĄ TEGOROCZNY DEBIUT,OBOK MIĘKKICH OPON P ZERO „ŻÓŁTYCH” 23/05/14 SUPERMIĘKKIE OPONY P ZERO „CZERWONE” ZALICZAJĄ TEGOROCZNY DEBIUT
Wyniki finansowe Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. za pierwszy kwartał 2014 roku 19/05/14 Wyniki finansowe Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. za pierwszy kwartał 2014 roku
Continental zdobywcą nagrody GreenTec Award 2014 za gumę z dmuchawców 16/05/14 Continental zdobywcą nagrody GreenTec Award 2014 za gumę z dmuchawców
METZELER SPORTEC M7 RR OCENIONA JAKO NAJLEPSZA OPONA SUPERSPORT WEDŁUG NIEMIECKIEGO MAGAZYNU MOTORRAD 13/05/14 METZELER SPORTEC M7 RR OCENIONA JAKO NAJLEPSZA OPONA SUPERSPORT WEDŁUG NIEMIECKIEGO MAGAZYNU MOTORRAD
Red Dot Design Award dla nowej opony marki Uniroyal 05/05/14 Red Dot Design Award dla nowej opony marki Uniroyal

oponytanio.pl używa cookies aby zapewnić Ci najwyższą jakość wyświetlanej strony. Odwiedzając naszą stronę wyrażasz zgodę na używanie cookies.

Akceptuję