Skontaktuj się z nami
61 641 73 64
(opłata za połączenie wg. taryfy operatora)

Raport finansowy Firmy Oponiarskiej Debica SA za pierwsze półrocze 2014 roku

03/09/14

W pierwszym półroczu 2014 roku Firma Oponiarska Dębica S.A. uzyskała przychody ze sprzedaży w wysokości 1 028,8 mln zł, czyli o 1 proc. wyższe niż w pierwszym półroczu 2013 roku. Za sam drugi kwartał odnotowano wzrost przychodów ze sprzedaży o 5,7 proc. r/r. Natomiast zysk netto za pierwsze półrocze 2014 roku wyniósł 82,4 mln zł, czyli aż o 60,9 proc. więcej niż za pierwsze półrocze ubiegłego roku, głównie dzięki zwiększeniu efektywności kosztów produkcji.


„Dobre wyniki finansowe Spółki w pierwszym półroczu są efektem sprawnego systemu zarządzania w obszarze produkcji, w którym główny nacisk kładziemy na wysoką efektywność kosztową. Co więcej, na wyższe przychody ze sprzedaży oraz zysk netto wpłynęła także sprzedaż opon do podmiotów niepowiązanych, a więc spoza Grupy Goodyear. To dowód na konkurencyjną ofertę naszej Spółki, zarówno w kontekście ceny, ale przede wszystkim wysokiej jakości opon produkowanych w Dębicy, takich marek, jak Goodyear, Dunlop, Fulda czy Dębica” – powiedział Stanisław Cieszkowski, Prezes Zarządu Firmy Oponiarskiej Dębica S.A.


Sprzedaż do podmiotów z Grupy Goodyear wyniosła 894,5 mln zł, tj. o 0,7 proc. mniej niż w 2013 roku. Z kolei, sprzedaż do podmiotów niepowiązanych wyniosła 134,3 mln zł, czyli o 13,8 proc. więcej r/r. Sprzedaż do podmiotów powiązanych w pierwszym półroczu 2014 roku stanowiła 86,9 proc. sprzedaży ogółem wobec 88,4 proc. w pierwszym półroczu 2013 roku. Zysk brutto ze sprzedaży do jednostek powiązanych wyniósł 109,3 mln zł, a marża tego zysku w relacji do przychodów wzrosła z 7,0 proc. do 12,2 proc. r/r. Natomiast zysk brutto ze sprzedaży do jednostek niepowiązanych wyniósł 31,4 mln zł, a marża na tym poziomie zysku wzrosła z 18,3 proc. do 23,4 proc. r/r.


Zysk brutto ze sprzedaży ogółem za pierwsze półrocze 2014 roku wyniósł 140,8 mln zł, a marża w relacji do przychodów wyniosła 13,7 proc. Dla porównania, w 2013 roku zysk brutto ze sprzedaży w pierwszym półroczu wyniósł 84,4 mln zł, a marża w relacji do przychodów wyniosła 8,3 proc. Wzrost marży zysku brutto ze sprzedaży był możliwy dzięki obniżce kosztów produkcji. Jednostkowe koszty produkcji zostały zmniejszone o 11,5 proc. Spadek nastąpił głównie w kosztach materiałów dzięki obniżce cen surowców.


Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu wyniosły 54,2 mln zł, czyli o 30,9 proc. więcej niż w pierwszym półroczu 2013 roku. Udział tych kosztów w wartości sprzedaży wyniósł 5,3 proc. wobec 4,1 proc. w pierwszym półroczu roku ubiegłego.


Wynik na pozostałej działalności operacyjnej wyniósł minus 8,6 mln zł i był niższy o 7,3 mln zł niż w pierwszym półroczu 2013 roku, głównie z powodu kosztów restrukturyzacji w wysokości 5,5 mln zł oraz kosztów złych długów wynoszących 1,4 mln zł. Koszt aktualizacji niefinansowych aktywów trwałych jest niższy o 0,6 mln zł r/r. Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) wyniósł 77,9 mln zł, tj. o 36,3 mln zł więcej r/r, a marża na tym poziomie w relacji do przychodów zwiększyła się do 7,6 proc. wobec 4,1 proc w pierwszym półroczu roku ubiegłego.


Działalność finansowa Spółki przyniosła stratę w wysokości 2,3 mln zł, wobec zysku w wysokości 4,2 mln zł w analogicznym półroczu 2013 roku. Różnice kursowe wygenerowały koszty w wysokości 1,7 mln zł, wobec przychodów w wysokości 4,6 mln zł w analogicznym półroczu poprzedniego roku. Wartość odsetek od udzielonej pożyczki podmiotom powiązanym wyniosła 0,7 mln zł. Z tytułu odsetek od wolnych środków pieniężnych uzyskano przychód 0,8 mln zł. Odsetki od zewnętrznych źródeł finansowania wyniosły 1,9 mln zł, a koszty pozostałych odsetek wyniosły 0,2 mln zł.


Zysk brutto za pierwsze półrocze 2014 roku wyniósł 75,6 mln zł, tj. o 65,1 proc. więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.


Część bieżąca podatku dochodowego wyniosła 0 zł, ponieważ Spółka rozliczyła ulgę w podatku dochodowym w kwocie 17,5 mln zł, należną za zrealizowanie inwestycji w Specjalnej Strefie Ekonomicznej Euro-Park Mielec. Część odroczona podatku dochodowego wyniosła minus 6,8 mln zł, tym samym łączny podatek dochodowy wyniósł minus 6,8 mln zł.


Zysk netto za pierwsze półrocze 2014 roku wyniósł 82,4 mln zł, o 60,9 proc. więcej niż za pierwsze półrocze 2013 roku.


Zgodnie z posiadanym zezwoleniem nr 134/ARP/2008 z 27 lutego 2008 roku na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec, Spółka ma prawo do korzystania z ulgi w podatku dochodowym do wysokości 40,23 proc. zdyskontowanej kwoty nakładów inwestycyjnych poniesionych na realizację inwestycji na terenie SSE. Spółka wypełniła warunki zezwolenia w grudniu 2012 roku i począwszy od 2013 roku jest uprawniona do korzystania z ulgi w podatku dochodowym od osób prawnych. Zezwolenie zostało udzielone do 2017 roku. Kwota należnej ulgi podatkowej na 30 czerwca 2014 roku wynosi 103,9 mln zł w wartości nominalnej oraz 73,3 mln zł w wartości zdyskontowanej. Na chwilę obecną, w ocenie Zarządu, nie istnieje ryzyko braku możliwości wykorzystania przez Spółkę przyznanego limitu.


Na koniec czerwca 2014 roku rzeczowe aktywa trwałe wyniosły 836,0 mln zł i zmniejszyły się w ciągu pierwszego półrocza o 15,5 mln zł. Nakłady inwestycyjne wyniosły 28,3 mln zł, a amortyzacja istniejącego majątku trwałego 42,3 mln zł. Likwidacje zmniejszyły rzeczowy majątek trwały o 1,5 mln zł.


Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe - aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, wyniosły 1,7 mln zł i zmniejszyły się o 0,1 mln zł. Aktywa obrotowe wyniosły 730,2 mln zł i wzrosły o 154,1 mln zł w porównaniu do 31 grudnia 2013 roku.


Należności krótkoterminowe wyniosły 425,7 mln zł i wzrosły w ciągu pierwszego półrocza 2014 roku o 88,3 mln zł, co wynika ze zwiększonej sprzedaży opon w drugim kwartale. Wartość zapasów wzrosła o 6,2 mln zł. Krótkoterminowe aktywa finansowe wyniosły 187,5 mln zł i wzrosły w ciągu pierwszego półrocza 2014 roku o 57,8 mln zł. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne zmniejszyły się o 32,0 mln zł. Wartość pożyczek udzielonych podmiotom powiązanym w pierwszym półroczu 2014 roku wyniosła 75,0 mln zł, a krótkoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach (weksle otrzymane od klientów) wyniosły 19,9 mln zł i wzrosły o 14,8 mln zł. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe wzrosły o 1,8 mln zł z tytułu funduszu socjalnego.


Łącznie aktywa Spółki wzrosły o 138,6 mln zł w porównaniu do 31 grudnia 2013 roku.


Na koniec czerwca 2014 roku zobowiązania i rezerwy na zobowiązania wyniosły 608,2 mln zł i wzrosły w ciągu pierwszego półrocza o 113,9 mln zł. Rezerwy na zobowiązania obniżyły się o 8,5 mln zł, w tym o 6,8 mln zł z tytułu podatku odroczonego. Długoterminowe zobowiązania z tytułu rat leasingowych obniżyły się o 0,2 mln zł. Krótkoterminowe zobowiązania wobec jednostek powiązanych wzrosły o 80,9 mln zł, w tym o 47,0 mln zł z tytułu dywidendy. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek wzrosły o 40,5 mln zł. O 19,5 mln zł wzrosły też zobowiązania z tytułu VAT i o 10,7 mln zł zobowiązania z tytułu dywidendy.


Na koniec czerwca 2014 roku kapitał własny Spółki wynosił 959,8 mln zł i zwiększył się w ciągu pierwszego półrocza 2014 roku o 24,7 mln zł, ponieważ dywidenda do wypłaty za 2013 rok wynosi 57,7 mln zł, a zysk netto za I półrocze 2014 roku 82,4 mln zł.


W pierwszym półroczu 2014 roku działalność operacyjna wygenerowała dodatnie przepływy pieniężne w wysokości 92,3 mln zł. Zysk netto i amortyzacja wygenerowały 124,7 mln zł dodatnich przepływów, a zwiększenie kapitału pracującego 21,8 mln zł ujemnych przepływów. Zmiana rezerw i rozliczeń międzyokresowych kosztów wygenerowała 10,3 mln zł ujemnych przepływów oraz pozostałe tytuły wygenerowały 0,3 mln zł ujemnych przepływów pieniężnych. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej wyniosły minus 123,2 mln zł. Na nabycie rzeczowych aktywów trwałych przeznaczono 48,9 mln zł. Na pożyczkę do podmiotu powiązanego przeznaczono 75 mln zł, od której uzyskano 0,7 mln zł odsetek.


Działalność finansowa wygenerowała ujemne przepływy pieniężne w wysokości 1,2 mln zł. Na zapłatę odsetek przeznaczono 0,3 mln zł, a na spłatę rat leasingowych 0,9 mln zł. Przepływy pieniężne netto za pierwsze półrocze 2014 roku wyniosły minus 32,2 mln zł. Stan środków pieniężnych zmniejszył się w ciągu pierwszego półrocza 2014 roku o 32,2 mln zł, z 124,8 mln zł na koniec 2013 roku do 92,6 mln zł na koniec czerwca 2014 roku.


Źródło: debica.com.pl
Continental wzmacnia najlepsze silniki na rynku 23/02/16 Continental wzmacnia najlepsze silniki na rynku
Inteligentne szyby samochodowe od Continental 23/02/16 Inteligentne szyby samochodowe od Continental
Automatyczne prowadzenie od 2025 roku? 23/02/16 Automatyczne prowadzenie od 2025 roku?
Samochodowe centrum rozrywki Continental 23/02/16 Samochodowe centrum rozrywki Continental
Opony ciężarowe Goodyear gotowe na Dakar 2016 08/02/16 Opony ciężarowe Goodyear gotowe na Dakar 2016
Goodyear i Dunlop zapewniają zimową przyczepność nowemu BMW serii 7 08/02/16 Goodyear i Dunlop zapewniają zimową przyczepność nowemu BMW serii 7
II edycja kampanii Złote Zasady Michelin 05/02/16 II edycja kampanii Złote Zasady Michelin
Goodyear i Juventus działają razem na rzecz bezpieczeństwa zawodników i kierowców 05/02/16 Goodyear i Juventus działają razem na rzecz bezpieczeństwa zawodników i kierowców
Oponytanio.pl: Prosty i praktyczny przewodnik po oponach zimowy 01/02/16 Oponytanio.pl: Prosty i praktyczny przewodnik po oponach zimowy
Otwórz auto smartfonem dzięki Continental 18/01/16 Otwórz auto smartfonem dzięki Continental
Dębica ponownie wśród Najcenniejszych Polskich Marek 18/01/16 Dębica ponownie wśród Najcenniejszych Polskich Marek
Wyniki finansowe Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. 18/01/16 Wyniki finansowe Firmy Oponiarskiej Dębica S.A.
Goodyear i Dębica świętują 20. rocznicę 18/01/16 Goodyear i Dębica świętują 20. rocznicę
Hamowanie złych nawyków 22/12/15 Hamowanie złych nawyków
Continental partnerem kampanii NCAP „Stop wypadkom” 22/12/15 Continental partnerem kampanii NCAP „Stop wypadkom”
Stereotypy za kółkiem – jak Cię widzą, tak oceniają! 22/12/15 Stereotypy za kółkiem – jak Cię widzą
Nowa opona rolnicza Michelin – wszechstronność i wytrzymałość 17/12/15 Nowa opona rolnicza Michelin – wszechstronność i wytrzymałość
Continental wyznacza przyszłość motoryzacji 02/11/15 Continental wyznacza przyszłość motoryzacji
Opony Continental polecane na zimę 02/11/15 Opony Continental polecane na zimę
Rusza druga edycja akcji Zimoaktywni! 02/11/15 Rusza druga edycja akcji Zimoaktywni!
Michelin i Harley-Davidson zacieśniają współpracę 06/10/15 Michelin i Harley-Davidson zacieśniają współpracę
Continental na 15. targach Inter Cars 06/10/15 Continental na 15. targach Inter Cars
Bridgestone rozszerza współpracę z Daimlerem 31/08/15 Bridgestone rozszerza współpracę z Daimlerem
O 20% krótsza droga hamowania w 15 lat 31/08/15 O 20% krótsza droga hamowania w 15 lat
Continental otrzymuje kolejną nagrodę za innowacyjność! 31/08/15 Continental otrzymuje kolejną nagrodę za innowacyjność!
Bridgestone i instruktorzy Speed-Day radzą jak bezpiecznie jeździć jednośladami 31/08/15 Bridgestone i instruktorzy Speed-Day radzą jak bezpiecznie jeździć jednośladami
Continental w Tour de France 2015 31/08/15 Continental w Tour de France 2015
Jeep Renegade i Goodyear wyruszają na podbój świata 31/05/15 Jeep Renegade i Goodyear wyruszają na podbój świata
Opony Continental na pierwszym wyposażeniu Skody Superb 31/05/15 Opony Continental na pierwszym wyposażeniu Skody Superb
Konkurs Goodyear 31/05/15 Konkurs Goodyear'a
Kolejne podium RMF 4RACING Team i Goodyeara 19/05/15 Kolejne podium RMF 4RACING Team i Goodyeara
Goodyear wprowadza opony zawierające krzemionkę nowej generacji 19/05/15 Goodyear wprowadza opony zawierające krzemionkę nowej generacji
Rusza konkurs młodych zespołów "Dobre dźwięki" 19/05/15 Rusza konkurs młodych zespołów "Dobre dźwięki"
Wyniki finansowe Firmy Oponiarskiej Dębica SA za I kwartał 2015 roku 19/05/15 Wyniki finansowe Firmy Oponiarskiej Dębica SA za I kwartał 2015 roku
Gdzie czujemy się najlepiej? Nie w egzotycznych krajach, ale tam, gdzie jest rodzina 05/05/15 Gdzie czujemy się najlepiej? Nie w egzotycznych krajach
Zmarł François Michelin 05/05/15 Zmarł François Michelin
Ciężarówki będą ponownie rywalizować na Goodyearach 24/04/15 Ciężarówki będą ponownie rywalizować na Goodyearach
Continental wspiera VI piłkarskie Mistrzostwa Polski 24/04/15 Continental wspiera VI piłkarskie Mistrzostwa Polski
FIAT 500X z dwoma modelami opon Goodyear 21/04/15 FIAT 500X z dwoma modelami opon Goodyear
Ekologiczna uprawa opon Continental 31/03/15 Ekologiczna uprawa opon Continental
Opona Bridgestone Turanza T001 wyróżniona przez ADAC i Auto Moto 31/03/15 Opona Bridgestone Turanza T001 wyróżniona przez ADAC i Auto Moto
Bridgestone BattleCross X20 31/03/15 Bridgestone BattleCross X20
Dębica i Goodyear oszczędzają wodę 27/03/15 Dębica i Goodyear oszczędzają wodę
Nowa Dębica Presto UHP 27/03/15 Nowa Dębica Presto UHP
Dębica finansuje kolejne semestry Politechniki Dziecięcej w Dębicy 27/03/15 Dębica finansuje kolejne semestry Politechniki Dziecięcej w Dębicy
Nowa inwestycja Michelin w Olsztynie 23/03/15 Nowa inwestycja Michelin w Olsztynie
MICHELIN CrossClimate - opona letnia z homologacją zimową 23/03/15 MICHELIN CrossClimate - opona letnia z homologacją zimową
Ukazał się Czerwony Przewodnik Michelin „Main Cities of Europe 2015” 23/03/15 Ukazał się Czerwony Przewodnik Michelin „Main Cities of Europe 2015”
ContiPremiumContact 5 zwycięzcą testów opon letnich 10/03/15 ContiPremiumContact 5 zwycięzcą testów opon letnich
Continental otrzymał tytuł Superbrands 10/03/15 Continental otrzymał tytuł Superbrands
Bridgestone podczas 85 Międzynarodowego Salonu Samochodowego w Genewie 02/03/15 Bridgestone podczas 85 Międzynarodowego Salonu Samochodowego w Genewie
Kolejny rekordowy sezon Bridgestone w MotoGP 02/03/15 Kolejny rekordowy sezon Bridgestone w MotoGP
Opony Bridgestone VT-TRACTOR klasy premium 02/03/15 Opony Bridgestone VT-TRACTOR klasy premium
PIRELLI: TRZECIA SESJA TESTOWA PRZED SEZONEM 02/03/15 PIRELLI: TRZECIA SESJA TESTOWA PRZED SEZONEM
Michelin nagrodzony za innowacyjną technologię 24/02/15 Michelin nagrodzony za innowacyjną technologię
Grupa Michelin publikuje wyniki za 2014 rok 24/02/15 Grupa Michelin publikuje wyniki za 2014 rok
85 lat Goodyeara w Polsce: Goodyear wciąż zaskakuje 12/02/15 85 lat Goodyeara w Polsce: Goodyear wciąż zaskakuje
Goodyear ponownie w czołówce najlepszych europejskich i polskich pracodawców 12/02/15 Goodyear ponownie w czołówce najlepszych europejskich i polskich pracodawców
Goodyear głównym dostawcą opon dla HOYER 12/02/15 Goodyear głównym dostawcą opon dla HOYER
Bridgestone wprowadza CAIS - nową technologię oceny zużycia opon 12/02/15 Bridgestone wprowadza CAIS - nową technologię oceny zużycia opon
Detroit – North American International Auto Show 2015 10/02/15 Detroit – North American International Auto Show 2015
MICHELIN Radial NZG Technology 10/02/15 MICHELIN Radial NZG Technology
Klasa AA w 8 rozmiarach opon Goodyear 21/01/15 Klasa AA w 8 rozmiarach opon Goodyear
Dębica wspiera projekt Złoty Krążek 21/01/15 Dębica wspiera projekt Złoty Krążek
WYSTAWA FOTOGRAFII “FORM AND DESIRE THE CAL – PIRELLI COLLECTION” 09/01/15 WYSTAWA FOTOGRAFII “FORM AND DESIRE THE CAL – PIRELLI COLLECTION”
Goodyear nagrodzony za innowacje 05/01/15 Goodyear nagrodzony za innowacje
Bridgestone otwiera kolejny rozdział współpracy z Mercedesem 29/12/14 Bridgestone otwiera kolejny rozdział współpracy z Mercedesem
Badanie Goodyera - rodzice nie są dla dzieci wzorem bezpiecznego kierowcy 29/12/14 Badanie Goodyera - rodzice nie są dla dzieci wzorem bezpiecznego kierowcy
Floty wybierają Goodyear FleetFirst 17/12/14 Floty wybierają Goodyear FleetFirst
Goodyear Dunlop otwiera centrum badawcze na kole podbiegunowym 17/12/14 Goodyear Dunlop otwiera centrum badawcze na kole podbiegunowym
Bridgestone z tytułem Superbrands 2014/2015 01/12/14 Bridgestone z tytułem Superbrands 2014/2015
Gdzie rodzą się innowacje Goodyear? 01/12/14 Gdzie rodzą się innowacje Goodyear?
TIP Trailer Services i Goodyear dalej razem 26/11/14 TIP Trailer Services i Goodyear dalej razem
Raport finansowy spółki Dębica S.A. 19/11/14 Raport finansowy spółki Dębica S.A.
Goodyear RT-5D jako pierwsze wyposażenie maszyn Volvo 19/11/14 Goodyear RT-5D jako pierwsze wyposażenie maszyn Volvo
Dębica dla Politechniki Dziecięcej 04/11/14 Dębica dla Politechniki Dziecięcej
Dębica dla Małych Europejczyków 04/11/14 Dębica dla Małych Europejczyków
Bridgestone sponsoruje więcej imprez podczas Audi FIS Ski World Cup 04/11/14 Bridgestone sponsoruje więcej imprez podczas Audi FIS Ski World Cup
Continental laureatem Automotive News PACE 04/11/14 Continental laureatem Automotive News PACE
Continental WinterContactTM TS 850 P – nowa opona zimowa Continental 23/10/14 Continental WinterContactTM TS 850 P – nowa opona zimowa Continental
Bezpośredni TPMS od Continentala 23/10/14 Bezpośredni TPMS od Continentala
Mercedes zdobywa mistrzowski tytuł wśród konstruktorów na oponach Pirelli 21/10/14 Mercedes zdobywa mistrzowski tytuł wśród konstruktorów na oponach Pirelli
Dębica wspiera przyszłych gimnazjalistów i maturzystów 21/10/14 Dębica wspiera przyszłych gimnazjalistów i maturzystów
Nagroda BMW Innovation Supplier dla Bridgestone 21/10/14 Nagroda BMW Innovation Supplier dla Bridgestone
Elektronicznie sterowane układy hamulcowe Continental świętują 30. urodziny 15/10/14 Elektronicznie sterowane układy hamulcowe Continental świętują 30. urodziny
Rekord świata w Berlińskim Maratonie z udziałem Continental 15/10/14 Rekord świata w Berlińskim Maratonie z udziałem Continental
Nowatorskie opony Michelin na wszystkie zimowe nawierzchnie 06/10/14 Nowatorskie opony Michelin na wszystkie zimowe nawierzchnie
Goodyear wprowadza dziewiątą generację opony zimowej UltraGrip 30/09/14 Goodyear wprowadza dziewiątą generację opony zimowej UltraGrip
Goodyear produkuje bieżniki do opon z odpadów ryżowych 29/09/14 Goodyear produkuje bieżniki do opon z odpadów ryżowych
Bridgestone prezentuje swoją ofertę na Międzynarodowych Targach Pojazdów Użytkowych 29/09/14 Bridgestone prezentuje swoją ofertę na Międzynarodowych Targach Pojazdów Użytkowych
10/09/14
GOODFEST 2014 - podsumowanie 03/09/14 GOODFEST 2014 - podsumowanie
Raport finansowy Firmy Oponiarskiej Debica SA za pierwsze półrocze 2014 roku 03/09/14 Raport finansowy Firmy Oponiarskiej Debica SA za pierwsze półrocze 2014 roku
Daniel Ricciardo odnosi zwycięstwo drugi raz z rzędu 01/09/14 Daniel Ricciardo odnosi zwycięstwo drugi raz z rzędu
BMW i8 na oponach Bridgestone 01/09/14 BMW i8 na oponach Bridgestone
Continental zaprosił dzieci z domu dziecka na mecz Bundesligi 01/09/14 Continental zaprosił dzieci z domu dziecka na mecz Bundesligi
Zapowiedź GOODFEST 2014 22/08/14 Zapowiedź GOODFEST 2014
85 lat Goodyeara w Polsce: Symbole Goodyeara 13/08/14 85 lat Goodyeara w Polsce: Symbole Goodyeara
Continental prezentuje nowy wyświetlacz HUD 13/08/14 Continental prezentuje nowy wyświetlacz HUD
08/08/14
MAN będzie jeździł na oponach Goodyeara KMAX i FUELMAX 06/08/14 MAN będzie jeździł na oponach Goodyeara KMAX i FUELMAX
U młodych kierowców należy kształtować odpowiedzialną postawę za kółkiem 31/07/14 U młodych kierowców należy kształtować odpowiedzialną postawę za kółkiem
Polska srebrnym medalistą w turnieju Continentala 31/07/14 Polska srebrnym medalistą w turnieju Continentala
85 lat Goodyeara w Polsce 22/07/14 85 lat Goodyeara w Polsce
Goodyear rozszerza asortyment TreadMax linii opon KMAX i FUELMAX 22/07/14 Goodyear rozszerza asortyment TreadMax linii opon KMAX i FUELMAX
Goodyear TruckForce udziela pomocy drogowej w około 2 godziny 14/07/14 Goodyear TruckForce udziela pomocy drogowej w około 2 godziny
Dębica liderem rankingu "Złotej Setki Podkarpacia" 14/07/14 Dębica liderem rankingu "Złotej Setki Podkarpacia"
Volvo stawia na opony Michelin 11/07/14 Volvo stawia na opony Michelin
Pirelli Scorpion w Rajdowych Mistrzostwach Świata w Polsce 27/06/14 Pirelli Scorpion w Rajdowych Mistrzostwach Świata w Polsce
Bridgestone Oficjalnym Partnerem Igrzysk Olimpijskich 24/06/14 Bridgestone Oficjalnym Partnerem Igrzysk Olimpijskich
FUELMAX S i FUELMAX D liderami testu oporów toczenia TÜV SÜD 18/06/14 FUELMAX S i FUELMAX D liderami testu oporów toczenia TÜV SÜD
Dunlop Sport Maxx Race do ekskluzywnego Mercedesa AMG 18/06/14 Dunlop Sport Maxx Race do ekskluzywnego Mercedesa AMG
Michelin oficjalnym dostawcą opon do wyścigów MotoGP 12/06/14 Michelin oficjalnym dostawcą opon do wyścigów MotoGP
Ostatnie przygotowania przed 24-godzinną rywalizacją 12/06/14 Ostatnie przygotowania przed 24-godzinną rywalizacją
PIRELLI PODAJE MIESZANKI OGUMIENIA NA WYŚCIGI Z GRAND PRIX WĘGIER WŁĄCZNIE 10/06/14 PIRELLI PODAJE MIESZANKI OGUMIENIA NA WYŚCIGI Z GRAND PRIX WĘGIER WŁĄCZNIE
Zmiany w Zarządzie oraz Radzie Nadzorczej Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. 10/06/14 Zmiany w Zarządzie oraz Radzie Nadzorczej Firmy Oponiarskiej Dębica S.A.
TYLKO JEDEN PIT STOP ZWYCIĘSKĄ STRATEGIĄ W MONAKO 27/05/14 TYLKO JEDEN PIT STOP ZWYCIĘSKĄ STRATEGIĄ W MONAKO
ZMIENNE WARUNKI PODCZAS TRENINGÓW W MONAKO 23/05/14 ZMIENNE WARUNKI PODCZAS TRENINGÓW W MONAKO
DONNINGTON PARK ŚWIADKIEM WPROWADZENIA NOWEJ OPONY PIRELLI 23/05/14 DONNINGTON PARK ŚWIADKIEM WPROWADZENIA NOWEJ OPONY PIRELLI
SUPERMIĘKKIE OPONY P ZERO „CZERWONE” ZALICZAJĄ TEGOROCZNY DEBIUT,OBOK MIĘKKICH OPON P ZERO „ŻÓŁTYCH” 23/05/14 SUPERMIĘKKIE OPONY P ZERO „CZERWONE” ZALICZAJĄ TEGOROCZNY DEBIUT
Wyniki finansowe Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. za pierwszy kwartał 2014 roku 19/05/14 Wyniki finansowe Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. za pierwszy kwartał 2014 roku
Continental zdobywcą nagrody GreenTec Award 2014 za gumę z dmuchawców 16/05/14 Continental zdobywcą nagrody GreenTec Award 2014 za gumę z dmuchawców
METZELER SPORTEC M7 RR OCENIONA JAKO NAJLEPSZA OPONA SUPERSPORT WEDŁUG NIEMIECKIEGO MAGAZYNU MOTORRAD 13/05/14 METZELER SPORTEC M7 RR OCENIONA JAKO NAJLEPSZA OPONA SUPERSPORT WEDŁUG NIEMIECKIEGO MAGAZYNU MOTORRAD
Red Dot Design Award dla nowej opony marki Uniroyal 05/05/14 Red Dot Design Award dla nowej opony marki Uniroyal

oponytanio.pl używa cookies aby zapewnić Ci najwyższą jakość wyświetlanej strony. Odwiedzając naszą stronę wyrażasz zgodę na używanie cookies.

Akceptuję